Bodø kommune skal aktivt benytte seg av internasjonale programordninger, og dedikere ressurser til å søke relevante program. De internasjonale programordningene, gjennom blant annet EU og EØS, er viktige verktøy for å få ekstern finansiering og for å gjennomføre prosjekter med internasjonal karakter. Under er en oversikt over de mest aktuelle programmene.

Arktis2030

Arktis2030 skal støtte opp under regjeringens nordområdepolitikk. Tilskuddsordningen skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i landsdelen. Prosjekter av utenrikspolitisk karakter skal søke støtte fra Utenriksdepartementet. 

Relevante nettsider:
https://www.nfk.no/aktuelt/25-5-millioner-til-arktis-2030.1033046.aspx
https://regionalforvaltning.no/Startside/VelkommenStotteordning.aspx?#

Barentsmidler

Støtter norsk-russiske samarbeidsprosjekt. Har også en egen ordning for profesjonelle kunstutøvere gjennom BarentsKult.

Relevante nettsider:
https://barents.no/nb/sok-stotte/barentssekretariatets-prosjektfinansiering
https://barents.no/nb/barentskult

Nordisk samarbeid / Nordisk ministerråd

Det nordiske samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret. Gjennom det nordiske samarbeidet finnes en rekke støtteordninger for samarbeidsprosjekt. NORA er et godt eksempel, og tilbyr prosjektstøtte for samarbeidsprosjekt med aktører langs kystnorge, Island, Færøyene og Grønland. Det finnes også mange andre gode program for støtte med Sverige, Finland, Russland og Danmark, både innen kultur, folk-til-folk, næringsliv, miljø, urfolksprosjekter og flere andre.

Relevante nettsider:
https://www.norden.org/no/stottemuligheter
www.nora.fo

EØS-midlene (2014-2021)

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Relevante nettsider:
https://eosmidlene.regjeringen.no/
https://www.ks.no/fagomrader/ks-internasjonalt/pa-gang-i-eos/

INTERREG (2021-2027)

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Nordland deltar i følgende Interreg-programmer (pr 2020):

 • INTERREG A  
  Grenseregionalt samarbeid mellom regioner som ligger lands eller på hver sin side av en nasjonalgrense.
  Kolarctic CBC
  Nord/BA

   
 • INTERREG B
  Grenseregionalt samarbeid for land som har en geografisk nærhet til hverandre.
  Nordlig Periferi og Arktis (NPA)

   
 • INTERREG C
  Formidling og deling av erfaringer og bygging av nettverk mellom regionale og lokale aktører fra hele Europa.
  Interreg Europe

Relevante nettsider:
https://interreg.no/

Andre EU-program