Bodø kommune har i dag flere vennskapsbyer. 

DET NORDISKE SAMARBEIDET

Dette er en felles avtale mellom de fire nordiske byene Bodø, Jönköping, Svendborg og Kuopio. Samarbeidet har eksistert i over 70 år. Det nordiske vennskapsbysamarbeidet ble opprinnelig opprettet med bakgrunn i et felles ønske om fred, og samarbeidene skulle bidrag til dette gjennom gjensidig kunnskap om hverandres kultur og identitet.

Samarbeidet har tradisjonelt dreid seg mest om kulturutveksling, men har de siste årene gått mer over til erfaringsutveksling og samarbeid også innen andre kommunale oppgaver, samt næringsutvikling.


Vyborg

Samarbeidet med Vyborg er preget av Russlands krigføring i Ukraina. Samarbeidet med Russland er derfor lagt på is.

 

Minamiawaji

Den japanske Minamiawaji og Bodø ble vennskapsbyer i 2020. Minamiawaji er dermed den nyeste vennskapsbyen til Bodø. Samarbeidsavtalen legger til rette for et bredt samarbeid innenfor kulturutveksling, utdanning, turisme og næring. Spesielt vektlagt er samarbeid innenfor malstrøm-turisme og havbruk og akvakultur.

 

KRITERIER FOR FREMTIDIG VENNSKAPSBYSAMARBEID:

De siste årene har det kommet en betydelig andel henvendelser fra byer som ønsker å bli vennskapsby med Bodø kommune. Oppfølging av vennskapsbyer krever både administrative og økonomiske ressurser for å leve opp til forpliktelser i avtalene. Vi har ikke kapasitet til å si ja til alle forespørsler som kommer, og har derfor satt noen kriterier for eventuelle nye vennskapsbysamarbeid.
 

  1. Bodø kommunes internasjonale samarbeid skal understøtte kommuneplanens visjon og hovedmål. Samarbeidet skal underbygge en bærekraftig utvikling av Bodø kommune og samarbeidspartnerne, og være i tråd med FNs bærekraftsmål. Fremtidig vennskapsbysamarbeid skal baseres på de prinsipper som fremgår her.
  2. Bodø kommune viderefører det nordiske vennskapsbysamarbeidet, og vektlegger samarbeid innen kommunale oppgaver.
  3. Bodø kommune viderefører vennskapsbysamarbeidet med Vyborg i Russland. Det legges særlig vekt på folk- til- folk samarbeid, og målet er å gjennomføre minst ett samarbeidsprosjekt hvert år.
  4. Bodø kommune opprettholder dialogen med Hangzhou city i Zheijang provinsen i Kina for å vurdere mulighetene for å etablere et samarbeid sammen med Nordland fylkeskommune.
  5. Bodø kommune jobber videre med å etablere en samarbeidsavtale med Minamiawaji i Japan, med hovedvekt på samarbeid om utvikling av malstrømmer som turistattraksjon og næringsutvikling i tilknytning til dette.
  6. Bodø kommune kan opprette et solidaritetsvennskap med en kommune i en mindre privilegert del av verden. For et slikt samarbeid skal det likevel være et krav om en gjensidig nytte og et aktuelt prosjekt der begge parter har noe å hente fra samarbeidet. Et slikt samarbeid kan gjerne drives i samarbeid med andre, for eksempel frivillige lag og organisasjoner.
  7. Bodø kommune bør tilstrebe å ta en større rolle i arktiske nettverk og samarbeid med andre arktiske byer. Det kan være aktuelt å inngå nye samarbeid med arktiske byer dersom det er hensiktsmessig for utviklingen av Bodø.
  8. Ved henvendelser fra byer som ikke berøres av punkt 1 til 7 skal det i utgangspunktet ikke inngås nye vennskapsbyavtaler. Dersom henvendelsen gjelder samarbeid innen et spesifikt tema som er viktig for Bodø kan et nytt samarbeid vurderes. Samarbeidet skal da avgrenses med tidsbegrensede prosjektplaner med konkrete mål.