Bodø kommune har i dag fire vennskapsbyer. Det er tre nordiske byer gjennom et felles gjensidig samarbeid, samt en russisk by.

DET NORDISKE SAMARBEIDET

Dette er en felles avtale mellom de fire nordiske byene Bodø, Jönköping, Svendborg og Kuopio. Samarbeidet har eksistert i over 70 år. Det nordiske vennskapsbysamarbeidet ble opprinnelig opprettet med bakgrunn i et felles ønske om fred, og samarbeidene skulle bidrag til dette gjennom gjensidig kunnskap om hverandres kultur og identitet.

Samarbeidet har tradisjonelt dreid seg mest om kulturutveksling, men har de siste årene gått mer over til erfaringsutveksling og samarbeid også innen andre kommunale oppgaver, samt næringsutvikling.

DET RUSSISKE SAMARBEIDET

Bodø kommune har hatt Vyborg i Russland som vennskapsby siden 1990. Dette er en del av Nordland fylkeskommunes samarbeidsavtale med Leningrad fylke. Det er totalt syv kommuner i Nordland som har en vennskapskommune i Leningrad. Fra nasjonalt hold betegnes Norges samarbeid med Russland som viktig og høyt prioritert.

I følge den nye samarbeidsavtalen med Vyborg skal man tilstrebe samarbeid innen miljøvern, utdanning, kultur, turisme, idrett, tiltak for barn og unge, næring og bevaring av kulturarv. Det viktigste med russlandsamarbeidet må likevel anses å være et folk-til-folk samarbeid, der innbyggerne i de to byene får mulighet til å møtes, bygge relasjoner og lære om hverandre.

KRITERIER FOR FREMTIDIG VENNSKAPSBYSAMARBEID:

De siste årene har det kommet en betydelig andel henvendelser fra byer som ønsker å bli vennskapsby med Bodø kommune. Oppfølging av vennskapsbyer krever både administrative og økonomiske ressurser for å leve opp til forpliktelser i avtalene. Vi har ikke kapasitet til å si ja til alle forespørsler som kommer, og har derfor satt noen kriterier for eventuelle nye vennskapsbysamarbeid.