Internasjonalisering, teknologisk utvikling og økende regionalt og lokalt samarbeid på tvers av landegrenser skaper mange nye muligheter for Bodø kommune. Globaliseringskreftene er store, og endringer kommer fort. Kommunesektoren påvirkes i stor grad av hva som skjer i resten av verden, særlig EU og EØS er viktige premissleverandører.

Siden sist internasjonale strategi for Bodø kommune ble vedtatt i oktober 2005 har det skjedd mye, både i Bodø og i verden for øvrig. Det har vært en positiv utvikling i Bodø over lengre tid, og vi opplever en stadig økende interesse fra andre land. For å utnytte potensialet i kommunens store utviklingsprosjekter, og for å løse fremtidens utfordringer, er det helt nødvendig med samarbeid over landegrensene for å lykkes.

Denne utviklingen genererer et behov for en ny felles plan for det internasjonale arbeidet i kommunen.