Vi jobber systematisk og målrettet med å leve etter, oppfylle og videreutvikle kriterier, prosedyrer og rutiner for å kunne yte god individbasert omsorg. Vi legger til rette for livsglede og livskvalitet i hverdagen for våre pasienter sammen med deres nærmeste. Sammen er vi sterke!

Stadiontunet sykehjem og bofellesskap har 56 langtidsplasser for eldre, somatisk syke og pleietrengende fordelt på 3 avdelinger.  41 beboere i bokollektiv, samt vedtaksbaserte hjemmetjenester til beboere i leiligheter i samme bygg som bokollektivene. I 1.etg er det dagsenter.

Avdelinger