Tjenestemottakerne får et individuelt tilpasset tilbud, basert på egne behov og ønsker, ut fra vedtak fattet av Tildelingskontoret. Det er i hovedsak vedtak på helsetjenester og praktisk bistand til daglige gjøremål.

Vi jobber i team til det beste for tjenestemottakerne. Bodø kommune sine kjerneverdier kvalitet, omsorg og respekt, skal stå i førersetet. Vi ønsker å tilrettelegge for at tjenestemottakere skal oppleve brukerstyring, mestring og få en god livskvalitet ut fra egne forutsetninger. Vi ønsker å ha fokus på selvbestemmelse, fellesskap, aktivitet og deltakelse i samfunnet.

Tjenesten vår skal være preget av kjennskap til og kunnskap om den enkelte beboer, slik at både dem og pårørende/verger skal oppleve seg sett og hørt.

Aktiviteter

Vi tilbyr individuelt tilrettelagte aktiviteter ut fra den enkeltes tjenestemottakers vedtak, ønsker og behov. Dette kan tilrettelegges enten sammen med personalet, med støttekontakter, lag og foreninger mm.

Eksempler på slik aktivitet er deltakelse på fritidsklubben Gimle, dansegallaer, fysisk aktivitet som gåturer, basseng og bowling, feriereiser, konserter, kafe, riding, kino mm.

Kompetanse

Sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter mm.