Tjenestemottakerne får et individuelt tilpasset tilbud, basert på egne behov og ønsker, ut fra vedtak fattet av Tildelingskontoret. Det er i hovedsak vedtak på helsetjenester og praktisk bistand til daglige gjøremål.

Vi jobber i team til det beste for tjenestemottakerne. Bodø kommune sine kjerneverdier kvalitet, omsorg og respekt, skal stå i førersetet. Vi ønsker å tilrettelegge for at tjenestemottakere skal oppleve brukerstyring, mestring og få en god livskvalitet ut fra egne forutsetninger. Vi ønsker å ha fokus på selvbestemmelse, fellesskap, aktivitet og deltakelse i samfunnet.

Tjenesten vår skal være preget av kjennskap til og kunnskap om den enkelte beboer, slik at både dem og pårørende/verger skal oppleve seg sett og hørt.