KOMPETANSE

Tjenesten består av en tverrfaglig sammensatt gruppe med bred kompetanse.

TILBUD

Oppfølgingstjenesten gir tilbud om; hjemmetjeneste, boligtilbud og aktivitetstilbud.

Vi tilbyr oppfølging av personer som er bosatt i kommunen, og har behov for psykisk helsehjelp og hjemmebaserte tjenester. Hjelpen kan blant annet bestå av:

 • Koordinering av tjenester og individuell plan
 • Ressurskartlegging
 • Mestring og motivering
 • Struktur i dagliglivet
 • Hjelp til selvhjelp og hverdagsmestring
 • Administrere medisiner
 • Praktisk bistand
 • Veiledning til pårørende

Vi har fokus på å sammen finne det beste målet for deg. Våre tjenester skal fremme brukermedvirkning, og støtte opp under ditt ansvar for eget liv. Tilbudene gis på dagtid, kveldstid og i helgene.

Avdelinger

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus består av følgende enheter

 • Hjemmetjenesten/oppfølgingstjeneste
 • Ruskonsulenter
 • Vebjørn Tandbergs vei 14
 • Hålogalandsgata 131