TILBUD

Behandling til personer i LAR med medisinutlevering, samtaler, sårstell og urinprøvetaking. I tillegg etableres lavterskel substitusjonsbehandling til personer med opioidavhengighet, der personer selv, hjelpeapparat og pårørende kan ta direkte kontakt for utredning og eventuell oppstart av medikamentell behandling. 

Det er tilstedeværelse av psykiatriske sykepleiere og spesialvernepleiere og du kan møte på OpiNor uten avtale på dagtid mandag til fredag. Der kan du få bistand til fysiske, psykiske og sosiale utfordringer ut over den medikamentelle behandlingen du mottar.

Det er tilstedeværelse av psykolog en dag i uken der du som er i behov av det kan få samtaler og oppfølging i forhold til psykisk helse. Det er tilstedeværelse av psykiater eller lege en dag i uken, som ivaretar den medikamentelle behandlingen i forhold til opioidavhengighet. 

OpiNor har etablert samarbeid med infeksjonsmedisinsk avdeling i Nordlandssykehuset for oppfølging og behandling av Hepatitt C.