Demografi, sentrum

Bydelen består av områdene sør for riksvei 80 fra Skjæringa og vestover, samt områdene langs Olav V’s gate og til Langstranda.

Idrettsanlegg:

Status: Bydelen har tre flerbrukshaller, ett badeland, en fotballhall 11´er, tre kunstgress 11’er og én kunstgress 7’er.

Anleggsdekningen vurderes som god.

Utfordringer: Det er lite tilgjengelig areal til videreutvikling for idretts- og friluftslivsformål i bydelen. Det er behov for arealbruksplaner for områdene Aspmyra, Bankgata og Bodø Spektrum og å få avklart Bodøs hovedarena for fotball de neste tiårene.

Nærmiljøanlegg:

Status: Det er få nærmiljøanlegg i bydelen. Flesteparten er i tilknytning til skolegårder. Noen få balløkker med grusunderlag. Leif Jönssons plass oppgraderes og ferdigstilles 2018. Rådhusparken/Solparken og Kvartal 99 skal oppgraderes med oppstart 2018. Uteområdene ved Bankgata skole skal oppgraderes i 2018.

Utfordringer: Nærmiljøanleggene har varierende kvalitet.

Friluftsliv:

Status: Det er relativt god tilgang på parker, grøntområder og sjøen i bydelen. Flere skiltede nærturer finnes her. Moloen er det mest brukte utfartsområdet. Havnepromenade fra jernbanestasjonen til Moloen er under utvikling.

Utfordringer: Sikre gode grønne forbindelseslinjer fra sentrum til ny bydel. Ivareta eksisterende grøntområder og øke kvaliteten på disse.

Boligutbygging:

Fortettingen og boligbyggingen i sentrum videreføres. Utviklingsområde vest utvikles som en forlengelse av bykjernen. Kvartalene ved Sivert Nilsens gate har potensiale til bli transformert til et nytt byområde med nye boliger. Det legges ikke til rette for større endringer av strukturen ut over dette.