Demografi: Alstad, Bodøsjøen og Grønnåsen

Bydelen består av Alstad, Bodøsjøen, Grønnåsen, samt Bodin leir og Bodø flystasjon.

Idrettsanlegg:

Status: Bydelen har tre kunstgressbaner 7’er. Det er ikke flerbrukshall eller basseng i bydelen.

Utfordringer: Det er lite tilgjengelig areal til videreutvikling for idrettsformål i bydelen. Bydelen mangler flerbrukshall og kunstgressbane 11’er. Flerbrukshall bør vurderes i sammenheng med utvidelse av skolekapasiteten i bydelen.

Nærmiljøanlegg:

Status: Bydelen har få nærmiljøanlegg. Nærmiljøanleggene er i hovedsak knyttet opp mot skolegårdene. Øvrige er stort sett balløkker med grusunderlag.

Utfordringer: Nærmiljøanleggene har varierende kvalitet.

Friluftsliv:

Status: Det er god tilgang til friluftsområder ved sjøen og i marka. Bydelen har tilknytning til lysløypenettet.

Utfordringer: Høy bruk av friluftsområdene gir behov for oppgradering av infrastruktur som parkeringsplasser, toalettforhold, veier og stier. Friluftsområdene har potensiale for mer universell tilrettelegging.

Det arbeides med videreføring av kyststien mot Mørkvedbukta og sikring av Bodøelv elvepark.

Boligutbygging:

Det er kapasitetspress på Bodøsjøen skole samtidig som at det er flere boligområder som står klare til å bygges ut. Disse boligområdene må vente til det er tilfredsstillende skolekapasitet i området.

Alsgården og området rundt: Forretningsarealene og næringsarealene med adkomst fra Trålveien kan transformeres fra rene nærings- eller forretningsarealer til kombinert formål med mulighet for bolig. Ut over dette legges det ikke til rette for omforming av næringsarealer.