Fett i avløpsvann skaper problemer i kommunens avløpsledninger, pumper og renseanlegg.
I avløpsnettet størkner fettet og danner propper og avleiringer, blant annet som et resultat av lavere temperaturer i ledningsnettet enn på kjøkkenet. Fettet har klebrige egenskaper, og fester seg til ledningsnettet sammen med sedimenter og andre partikler. Avleiringene kan forårsake tilbakeslag i toaletter, oversvømmelse i kjellere, kloakklukt og rotteproblemer.

Fettet kan samle seg i pumpestasjoner og renseanlegg, og forårsake driftsproblemer og økt behov for rengjøring. Dette vil igjen føre til høye kostnader og dårlig arbeidsmiljø for kommunens ansatte. Utslipp av fettholdig avløpsvann fører også til forurensning av miljøet ved forhøyet oksygenforbruk i vassdrag og havområder, som følge av begroing og algevekst.