Hageavfall er organisk materiale, og vil over tid brytes ned. Mange ser derfor ikke på dumping av hageavfall som forsøpling. Likevel kan etablering av slik «naturlige avfallsplass» i nærmiljøet føre med seg problemer. Først og fremst kan det føre med seg spredning av fremmede arter; både planter, dyrearter, plantesykdommer og skadedyr. Innførsel og spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot biologisk mangfold, og kan medføre store økologiske konsekvenser ved spredning til naturen.