Revidert i bystyrets møte den 08.12.2016 PS 16/207.

Kap. I Generelt

§ 1 Eier
Disse vedtektene gjelder barnehagene som eies og drives av Bodø kommune.

§ 2 Formål
Barnehagene skal drives i samsvar med lov om barnehager § 1 Formål

§ 3 Forvaltning
De kommunale barnehagene i Bodø skal drives i samsvar med lov om barnehager med forskrifter, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av departement og kommunen. Avdeling for oppvekst og kultur har ansvaret for godkjenning, forvaltning og tilsyn.

§ 4 Styring og ledelse
Barnehagene er administrativt underlagt barnehagesjefen. Styrer har fått delegert det overordnede administrative, økonomiske og pedagogiske ansvar.

§ 5 Areal
Netto leke - og oppholdsareal pr. barn med heldagsopphold i samsvar med anbefalt norm etter barnehageloven.
For barn under 3 år: 5,3 m2
For barn over 3 år: 4,0 m2

§ 6 Bruk av barnehagelokalene
Barnehagens lokaler bør stilles til disposisjon for nærmiljøet etter nærmere avtale med den enkelte styrer.

§ 7 Unntak fra vedtektenes bestemmelser
Formannskapet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra disse bestemmelsene med unntak av det som er bestemt iht. lov og forskrifter.

Kap. II Barnehagens virksomhet

§ 8 Barns og foreldres medvirkning
a) Barn i kommunale barnehager skal sikres aktiv medvirkning i henhold til Lov om barnehager.
b) Styrer er ansvarlig for å legge til rette for foreldremedvirkning angående barnehagens virksomhet.
c) Hver barnehage har et samarbeidsutvalg som skal bestå av 2 ansatte representanter og 2 representanter fra foreldre. Styrer representerer barnehagens eier og har tale- og forslagsrett.

§ 9 Barnehageårets oppstart/planleggingsdager
Oppstart av nytt barnehageår settes til mandag i uken før skolens oppstart. Barnehagene holder stengt 5 dager for planlegging fordelt over året. 3 dager legges til mandag, tirsdag og onsdag uka før skolestart. De to øvrige samkjøres med skoleruta.

§ 10 Åpningstider
a) Barnehagene har helårsdrift.
b) Heldagsbarnehager har vanligvis åpent fra kl. 0730 til 1630, fra mandag til fredag. Åpningstida kan utvides/reduseres når spesielle forhold tilsier det.
c) Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 1200. Unntaksvis kan styrer stenge barnehagen julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

§ 11 Ferie
Barna skal ha minst 4 uker ferie i løpet av året, hvorav minimum 2 uker sammenhengende som hovedferie. Avvikling av hovedferie skal varsles tidligst mulig og senest 8 uker på forhånd. Annen ferie i løpet av året skal meldes minimum ei uke på forhånd.

§ 12 Barnas helse
Foreldre oppfordres til å opplyse om forhold ved barnas helse som er av betydning for barnets opphold i barnehagen, og som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til. Styrer setter i verk nødvendige tiltak ved ev. ulykker, sykdom og mistanke om epidemier, og varsler foresatte og evt. lege. Styrer avgjør om et barn pga. sykdom midlertidig ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna.

Kap. III Personale

§ 13 Personale og bemanning
Bemanning settes i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og kommunale vedtak.

§ 14 Internkontroll
Barnehagene skal ha internkontrollsystem i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for internkontroll.

Kap. IV Inntak og oppsigelse

§ 15 Opptak
a) Søknad om opptak sendes barnehagekontoret. Hovedopptaket skjer om våren med søknadsfrist 15.februar. Det kan søkes om hel eller halv plass.
b) Opptaket samordnes fra barnehagekontoret med alle godkjente barnehager, iht. barnehageloven. Plass skal så vidt mulig tildeles i barnets nærområde.
c) Ved tilbud om plass skal det påføres svarfrist som er maksimum 10 dager fra den dato brevet er mottatt. Dersom det ikke er gitt svar innen fastsatt frist, er plassen tapt.
d) Barna har fast plass fram til mandag før skolens oppstart det året de begynner på skolen eller evt. oppsigelse.
e) Ledige plasser tildeles fortløpende etter venteliste.

§ 16 Opptakskriterier

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
  2. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har prioritet ved opptak.
  3. Barn som har søsken i barnehagen hvor det søkes plass.
  4. Barn som ikke faller inn under ovennevnte kriterier tildeles plass etter barnets alder.
  5. Søknad om overføring imøtekommes så snart det er ledig plass i den barnehagen det søkes overføring til. Dog med unntak for de tilfellene at andre er prioritert.

§ 17 Permisjon
Det kan søkes om permisjon fra barnehageplassen. Som hovedregel gis det permisjon for inntil et år og med oppstart ved nytt barnehageår. Permisjon trer i kraft senest 2 måneder etter mottatt søknad. Det innvilges vanligvis ikke permisjon for deler av dagen, og heller ikke i perioden fra 1. mai og ut barnehageåret (medio august). Søknad sendes til barnehagen og avgjøres av styrer.

§ 18 Klage på avslag om plass
Det er 3 ukers klagefrist ved avslag på plass, jf. Forvaltningslovens § 29.

Klagen sendes til barnehagekontoret og behandles i kommunens klagenemnd.

§ 19 Oppsigelse
Oppsigelsestida er 2 måneder. Oppsigelsen skal være skriftlig, og sendes barnehagen. Det betales for oppsigelsestida. Det kan gis dispensasjon hvis plassen tildeles annet barn i oppsigelsestida.

Kap. V Økonomi

§ 20 Betaling for opphold
a) Bystyret fastsetter betalingssatsene og søskenmoderasjon i samsvar med departementets forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
b) Det kreves betaling for 11 måneder. Juli er betalingsfri under forutsetning av at barnet har hatt 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.
c) Det betales fra den dagen barnehageplassen stilles til disposisjon.
d) Dersom det serveres måltider, kan det tas ekstra betaling som dekker de faktiske kostnadene.

§ 21 Skyldig betaling
Dersom det ikke er betalt for opphold innen 2 måneder etter forfall, overføres saken til kemneren, som sørger for innkreving og oppsigelse av plassen.

§ 22 Budsjett og regnskap
Styrer har totalansvar for barnehagens budsjett ut fra rammer gitt av kommunen. Samarbeidsutvalget har rett til å få regnskapet til sin barnehage forelagt.