Bodø kommune støtter lekeplassprosjekter og tiltak som fremmer fysisk aktivitet for barn og unge.

Søkere kan være private aktører som velforeninger, lokale lag, foreninger og borettslag /sameie. Det forutsettes at anlegget fungerer som sosial møteplass i lokalmiljøet.  
Det legges vekt på universell utforming og offentlig tilgjengelighet.

Søknader om lekeplasstilskudd (PDF, 674KB) behandles fortløpende, men siste frist for innsending er 1.juni hvert år. Ved tildeling av midler skal søkeren rapportere om utførte arbeider og anmode om utbetaling senest 1. november hvert år. Anmodning om utbetaling krever at utstyret/anlegget er godkjent av en sertifisert lekeplasskontrollør.

Bodø kommune står fritt til å prioritere ut fra en løpende helhetsvurdering av behov og etter tilgjengelige budsjettmidler.