Kommunen er ansvarlig for å tildele offisielle adresser. Med adresse mener vi et navn eller et veinavn og et nummer som betegner en adresseenhet innenfor kommunen. En adresseenhet er et område, eiendom, bygning eller en bygningsdel.

Offisielle adresser blir tildelt bygninger som skal brukes til: 

  • boligformål
  • fritidsformål
  • næringsvirksomhet
  • offentlig virksomhet