Kulturkontoret har ansvar for saksbehandlingen som fører frem til at en vei/gate får et godkjent navn.

Oppstart av navnesaksbehandling blir kunngjort i Avisa Nordland. Beboere kan også bli direkte tilskrevet. Velforeninger, beboere og kommunedelsutvalg blir oppfordret til å komme med forslag til navn på veier i eget område.

Midlertidig adresse - før endelig adressenavn er vedtatt, blir veien gitt et veinummer. Dette, og nummerering av hus, er geodatakontorets oppgave.

Navnesakene behandles først i Vei- og stedsnavnutvalget, som gir sin innstilling til Bodø formannskap, som fatter endelig vedtak om adresse.