Saksgang

Etter offentlig ettersyn vurderes planforslaget på nytt i lys av innkomne uttalelser og om det er tilkommet ny informasjon som har betydning for planen.

Dersom planen må endres som følge av ny informasjon eller innsigelser fra myndigheter, må det vurderes om planforslaget skal legges ut på på ny høring og offentlig ettersyn, eventuelt begrenset høring til berørte parter.

Forslagsstiller gis mulighet til å kommentere merknader og foreslå endringer i planen.

Planprogram og mindre endringer av reguleringsplaner vedtas i Plan- og miljøutvalget. Alle andre plansaker behandles først i utvalget før de går til bystyret til sluttbehandling. Er utvalget eller bystyret ikke enig i forslaget, kan de sende saken tilbake til ny behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med planen.

Etter vedtak av planen vil kommunen kunngjøre vedtaket. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgangen og frist for klage. Planen med planbeskrivelse kunngjøres i Avisa Nordland og gjøres tilgjengelig gjennom kommunens nettside.

Etter klagefristens utløp forberedes behandling av eventuelle klager. Kommunen avslutter saken etter klagefristen eventuelt når en eventuell klage er ferdigbehandlet.

Innsigelser

Innsigelser må ikke forveksles med en uttalelse eller en klage. Det er kun berørte statlige og regionale myndigheter som har innsigelsesmyndighet i reguleringssaker. En innsigelse har i motsetning til en uttalelse/klage oppsettende virkning, det vil si at kommunen og evt. forslagsstiller må søke å komme til enighet med innsigelsesparten. Dersom en ikke kommer til enighet, går saken videre til mekling hos Statsforvalteren og blir man heller ikke der enige - går saken til departementet.