Saksgang

Private planforslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer.

Planforslaget skal utarbeides av fagkyndige.

Planforslaget må også tilpasses andre relevante krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Planforslaget må utarbeides i samsvar med kart- og planforskriften, nasjonale produktspesifikasjoner og kommunens kravspesifikasjon.

Planforslaget skal leveres digitalt og sendes Byutvikling Plan ved  postmottak@bodo.kommune.no.

Ved mottatt planleveranse gjennomgås denne og det kontrolleres om alle dokumenter er i henhold til krav og spesifikasjoner. Ved mangler sendes planforslaget tilbake til plankonsulent med krav om at manglene utbedres før forslaget kan behandles.

Ved godkjent førstegangskontroll behandles innholdet i planen og det er vanlig at det i denne fasen av prosessen gjøres utbedringer og endringer i planleveransen før den er klar til å sendes ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommunens maler for reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse skal benyttes.

Se mer detaljert om hvilke Krav til planleveransen (PDF, 150KB) som stilles.

Mal

Mal for reguleringsbestemmelser (DOCX, 640KB)

Mal for planbeskrivelse (DOCX, 142KB)

Mal for ROS-analyse  (DOCX, 40KB)