Saksgang

Private planforslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer.

Planforslaget skal utarbeides av fagkyndige.

Planforslaget må også tilpasses andre relevante krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Planforslaget må utarbeides i samsvar med kart- og planforskriften og nasjonale produktspesifikasjoner.

Planforslaget skal leveres digitalt og sendes Byplan ved postmottak@bodo.kommune.no.

Ved mottatt planleveranse gjennomgås denne og det kontrolleres om alle dokumenter er i henhold til krav og spesifikasjoner. Ved mangler sendes planforslaget tilbake til plankonsulent med krav om at manglene utbedres før forslaget kan behandles.

Ved godkjent førstegangskontroll behandles innholdet i planen og det er vanlig at det i denne fasen av prosessen gjøres utbedringer og endringer i planleveransen før den er klar til å sendes ut til høring og offentlig ettersyn.

Mal

Krav til planleveransen (PDF, 122KB)

Mal for reguleringsbestemmelser (DOCX, 647KB)

Mal for planbeskrivelse (DOCX, 136KB)

Mal for ROS-analyse  (DOCX, 40KB)