Saksgang

Avklaring

Avklarende spørsmål knyttet til behov for reguleringsplan, krav i kommuneplanens arealdel eller annet stiles Byplan ved henvendelse. Det kan også bes om avklaringsmøte. For avklaringsmøte benyttes mal for anmodning om møte.

Oppstart

Før planarbeidet formaliseres, skal plankonsulent ha klargjort sin planidé og samlet relevante opplysninger om situasjonen. Private forslagsstillere skal sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte.

Planinitiativet kan stoppes dersom det er i strid med overordnede føringer. Det må fremgå av referatet. Forslagstiller kan kreve planinitiativet forelagt komite for plan, næring og miljø.

I kommunens kartløsning finnes opplysninger om kommuneplanens arealdel, gjeldende reguleringsplaner og aktuelle temakart.

Mal

Anmodning om møte (DOCX, 33KB)

Vedlegg til anmodning om oppstartsmøte (DOCX, 34KB)