Saksgang

Avklaring

Avklarende spørsmål knyttet til behov for reguleringsplan, krav i kommuneplanens arealdel eller annet stiles Byutvikling Plan ved henvendelse. Det kan også bes om avklaringsmøte. For avklaringsmøte benyttes mal for anmodning om møte.

Oppstart

Før planarbeidet formaliseres, skal plankonsulent ha klargjort sin planidé og samlet relevante opplysninger om situasjonen. Private forslagsstillere skal sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte.

Planinitiativet kan stoppes dersom det er i strid med overordnede føringer. Det må fremgå av brev eller referat fra oppstartsmøte. Er forslagstiller uenig i kommunens vurdering kan planinitiativet forelagges plan- og miljøutvalget til endelig avgjørelse.

I kommunens kartløsning finnes opplysninger om kommuneplanens arealdel, gjeldende reguleringsplaner og aktuelle temakart.

Mal

Anmodning om møte (DOCX, 34KB)

Vedlegg til anmodning om oppstartsmøte (DOCX, 33KB)