Saksgang

Til oppstartsmøte er det krav om at planinitiativet i nødvendig grad beskriver de videre premissene for planarbeidet. Ved anmodning om oppstartsmøte benyttes mal for anmodning om møte samt vedlegg til anmodning om oppstartsmøte. 

Det stilles krav til at den som utarbeider et planforslag er fagkyndig. Plankonsulenten er kommunens primære kontaktpunkt gjennom planprosessen.

Til oppstartsmøtet inviteres ulike fagkontorer i kommunen avhengig av hva saken gjelder. Fra forslagsstiller må både forslagsstiller og plankonsulent stille i møtet. Forslagsstiller legger frem planinitiativet og kommunen stiller krav til planen og kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. Saksbehandler hos Byutvikling Plan skriver referat fra møtet. Referatet godkjennes av møtedeltakerne.

Dersom det er uenighet på vesentlige punkter i oppstartsmøtet om det videre planarbeidet, kan forslagsstilleren kreve spørsmålet forelagt plan- og miljøutvalget til vurdering.

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp.

Varsel om oppstart kan gjøres tilgjengelig via kommunens nettside.

Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensningen av planområdet angis og referat fra oppstartsmøtet gjøres offentlig.

Mal

Anmodning om møte (DOCX, 34KB)

Vedlegg til anmodning om oppstartsmøte (DOCX, 33KB)

Veiledning om varsling av oppstart (PDF, 164KB)