Vedtak i plansaker kan påklages til Statsforvalteren i Nordland av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken.

Bystyret i Bodø kommune foretar forberedende klagebehandling av klager på vedtak i plansaker. Klagen sendes derfor Byutvikling Plan i Bodø kommune som utarbeider saksfremlegg for Plan- og miljøutvalget.

Utvalget vedtar innstilling til vedtak i klagesaken som deretter behandles i bystyret.

Bystyret kan ta klagen til følge eller videresende klagen til endelig behandling hos Statsforvalteren.

Klagen sendes til:
Bodø kommune, Byutvikling Plan. Postboks 319
8001 Bodø

Epost: postmottak@bodo.kommune.no

Klagefrist:
Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som går ut på å tilstå noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet.

For at klage skal være fremsatt i tide, er det nok at erklæringen før utløpet av fristen er avgitt til postoperatør eller til offentlig tjenestemann som har fullmakt til å ta imot erklæringen.

Erklæring om klage skal: 

  • Være undertegnet av klageren eller hans fullmektig
  • Nevne det vedtak som det klages over, og om påkrevet gi opplysninger til bedømmelse av klagerett og av om klagefrist er overholdt
  • Nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over
  • Erklæringene bør også nevne de grunner klagen støtter seg til

Rett til innsyn i saksdokumentene:
Med noen begrensninger har klager rett til innsyn i sakens dokumenter. Krav om innsyn rettes til Bodø kommune. Se "Kontaktinformasjon" i menyen til høyre.

Alminnelig veiledningsplikt:
Bodø kommune ved Byutvikling Plan kan gi generell veiledning om saksbehandlingsregler og andre relevante regler innenfor kontorets saksområde.