Saksgang

Når kommunen mottar forslaget til reguleringsplan, skal kommunen innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet.

Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren innen tre uker underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt plan- og miljøutvalget.

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjøres tilgjengelig på Stormen bibliotek, servicetorg og kommunens nettside og annonseres i Avisa Nordland. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker.

Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om forslag til reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig.

Leder for Byutvikling har delegert myndighet til å sende reguleringsplaner på høring og offentlig ettersyn.