• For stimulering av kulturell aktivitet har Bodø kommune, ved bystyrets vedtak av 28. oktober 1978, som ett av mange virkemidler innstiftet ordningen med kulturstipend.
  • Kulturstipendet består av et diplom og en pengegave på kr 20 000,- og er en synlig anerkjennelse fra Bodø kommune. Kulturstipendet offentliggjøres og utdeles av ordfører i bystyretmøtet i mai/juni. Bodø kommune utdeler hvert år inntil 3 kulturstipend.
  • Formålet med Bodø kommunes kulturstipend er å støtte og motivere unge talent til utvikling av kultur/kunst innenfor alle kulturområder.
  • Kulturstipend utlyses hvert år gjennom relevante medier. Søkere til stipendene må være i alderen 13 - 25 år og en skriftlig begrunnelse skal sendes til Bodø kommune ved Kulturkontoret.
  • Kulturstipend kan normalt ikke tildeles samme person mer enn én gang. Det kan gjøres unntak når særlige grunner taler for det.
  • Komité for oppvekst og kultur, med faglig hjelp fra administrasjonen, innstiller på bakgrunn av mottatte søknader, kandidater til Bodø kommunes kulturstipend.
  • Bodø formannskap fatter vedtak i saken. Formannskapet kan avgjøre at ikke alle kulturstipender skal utdeles.