Dersom du ønsker å utvide tomten din og kommunen er eier av tilgrensende eiendom, kan du søke om å få kjøpe areal fra kommunen.

Krav til søknad

For videre behandling må du sende en skriftlig henvendelse til Utbyggings- og eiendomsavdelingen. Søknad kan sendes elektronisk ved å benytte lenke i høyre meny. I søknaden bør det fremgå hva som er bakgrunnen for at du ønsker å kjøpe gjeldende areal, samt en liten beskrivelse av det areal du vil kjøpe. Søknaden må inneholde et kartvedlegg hvor arealet som ønskes kjøpt er tydelig avmerket.

Ved å følge lenken på høyre side kan du selv ta utskrift av kart over området det gjelder. 

Behandling av søknad

I behandlingen av søknaden vil det blant annet bli foretatt en vurdering av de reguleringsmessige forhold. Det kan også være aktuelt å innhente uttalelse fra andre kommunale instanser.

Kostnader

Bodø bystyre vedtok i møte 11.09.14 nye standardiserte priser for tilleggsarealer. Prisen reguleres to ganger pr. år ved bruk av SSB’s konsumpris, og tas opp til vurdering hvert tredje år.

Fra 01.01.2021 har vi følgende priser:

  • Sentrum, Rønvika, Bodøsjøen, Alstad og Grønnåsen     kr 1 033,- pr. m²
  • Hunstad, Mørkved, Skivika, Løpsmarka og Bertnes        kr 861,- pr. m²
  • Tverlandet                                                                              kr 688,- pr. m² 

Ved salg av tilleggsareal i kommunens øvrige områder fastsettes prisen ut i fra skjønn basert på praksis.

I tillegg kommer kostnader forbundet med fradeling og overdragelse (gebyrer, dokumentavgift m.v.).

Hvis du ikke bruker elektronisk søknadsskjema, sendes søknaden til Bodø kommune, Utbyggings- og eiendomsavdelingen, Postboks 319, 8001 Bodø eller pr. e-post til postmottak@bodo.kommune.no.

Dersom du trenger mer veiledning eller informasjon, kan du ta kontakt med en av saksbehandlerne på Grunn- og utviklingskontoret, Utbyggings- og eiendomsavdelingen, Roar Bratland Erichsen, epost: roar.bratland.erichsen@bodo.kommune.no