Korttidsopphold er et tilbud til tjeneste­mottakere som av ulike årsaker har behov for et opphold i institusjon. Opphold gis i en tids­begrenset periode på inntil 14 dager.

Tjenesten benyttes i perioder for tjenestemottakere som på grunn av sykdom trenger omfattende tilsyn og hjelp. Før korttidsopphold innvilges skal det vurderes om tiltak på lavere nivå, som helsetjenester i hjemmet, oppsøkende fysioterapi/ergoterapi, hverdagsrehabilitering eller dagplass er tilstrekkelig. Oppholdene skal ha en individuell målsetting, som for eksempel mobilisering, ernæring, kartlegging av funksjonsnivå.

Korttidsopphold kan være aktuelt i forbindelse med døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, rehabilitering, avlastning eller i forbindelse med overgangspleie ved utskrivning fra sykehus. I tillegg har enkelte behov for institusjonsopphold av kortere varighet i forbindelse med pleie ved livets slutt.