Søknad sendes Tildelingskontoret. Bruk kommunens søknadsskjema. 

I søknaden viser du til hvilke utfordringer du har, hvilke omsorgsoppgaver som må gjøres og omfanget av disse. Det er også en fordel om du kan beskrive på hvilken måte omsorgsoppgavene som gis er belastende for den det gjelder. 

Det må oppgis om det mottas hjelpestønad fra NAV. Hvis du ikke har søkt om hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette før vi behandler søknaden om omsorgsstønad.  

 

Søker du på vegne av den omsorgstrengende, husk å få samtykke til å søke. 

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om behandling av søknader.