Frisklivssentralen er tverrfaglig sammensatt og består av ergoterapeut, ernæringsfaglig veileder, fysioterapeut, treningsveileder og vernepleier.

Vi har god veilederkompetanse blant annet innen motiverende intervju og kompetanse på levevaneområdene; ernæring, fysisk aktivitet, søvn, alkohol, snus/røykeslutt.