75 55 50 00

Du er her:

Velferdsordninger

Formålet med velferdsordningene er å bidra til å sikre matproduksjon og matforsyning ved å forvalte ordninger rettet mot å bedre rekruttering til næringen og mot næringsutøverens velferd.

Tilskudd til avløsning ferie og fritid

Foretak som fyller generelle vilkår for tilskudd, jf. forskrift om tilskudd til avløsing kan få refundert utgifter til avløsning ved ferie og fritid. Dyretallet på foretaket pr. 1. januar legges til grunn for beregning av beløpet. En søker kan få refundert utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløser.

Ved søknadsomgangen 20. januar kan det søkes om sluttutbetaling for foregående år.

Sluttutbetaling for foregående år skjer i juni/juli sammen med produksjonstilskuddet.

Engangstilskuddet som erstatter forskudd på avløserutgifter vil bli utbetalt samtidig med forannevnte.

Tilskudd til avløsning sykdom

Husdyr-, plante og honningsprodusenter kan få tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Tilskuddet kan gis til enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap som driver jordbruksproduksjon på en eller landbrukseiendommer.

Søker må ha næringsinntekt jordbruk/garneri fra foretaket for å være berettiget tilskudd til avløsning ved sykdom. Nivået på næringsinntekten er knyttet opp mot grunnbeløpet (G) i folketrygden, og må tilsvare 1/2 G.

Dyretallet på foretaket pr 1. januar legges til grunn for beregning av grunnlaget for avløsertilskudd ved sykdom mv. inneværende år. De fleste foretak i Sømna har et grunnlag for tilskudd på kr. 1300,- pr dag.

Tidligpensjon til jordbrukere

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for dem som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifter og derigjennom stimulere rekrutteringen.