Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten tillatelse fra kommunen. Endring av eksisterende avløpsanlegg for eksempel rehabilitering, krever søknad om ny utslippstillatelse. Søknad skal alltid sendes inn før du setter i gang et slikt arbeid. Det skal alltid benyttes en fagkyndig ved valg av avløpsanlegg.