Krysset Bankgata/ Parkveien vil bli stengt denne uken, og åpner til helgen. Dette i forbindelse med tilkopling av nye vann- og avløpsledninger i prosjektet Parkveien som går i fra Bankgata til Jordbruksveien. Denne strekningen vil bli delvis stengt for gjennomkjøring.

Dagens ledningsnett er av gammel dato og består av vannledning og AF-ledning(avløp felles). Bodø kommune ønsker å få fornyet vannledningen og samtidig separere avløpsledningene. Nye hovedledninger med kummer for vann, spillvann og overvann vil bli lagt i dagens vei i Parkveien. Stikkledninger frem til boliger forutsettes også fornyet.  I tillegg skal det etableres fortau på deler av strekningen.

Arbeidet forventes ferdig 15 desember 2020.

Bodø kommune sin entreprenør er Bernhardsen entreprenør AS.

Kontaktperson i Bodø komune

Knut Birger Olaisen

Seksjonsleder anlegg

Byteknikk