Bodø bystyre vedtok 25.mars 2021 forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket.

Forskriften omhandler:

1. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid.

2. Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg.

3. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser.

4. Utslipp/påslipp av oljeholdig vann.

5. Påslipp av fettholdig vann

Dette innebærer blant annet at alle bebygde eiendommer som er tilknyttet et privat avløpsanlegg vil måtte betale gebyr etter forskriften.

Gebyret skal dekke kommunens kostnader med saksbehandling og kontroll på de områdene forskriften omfatter, herunder løpende dokument- og systemkontroll og stedlige tilsyn, etter vurdering av behov.

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader for saksbehandling og kontrollordninger, og skal beregnes etter selvkostprinsippet.

Gebyrsatser etter denne forskriften inngår i kommunens gebyrregulativ og vedtas årlig av bystyret.

 

På bakgrunn av dette kreves det inn gebyr fra 01.06.2021.