Teknisk avdeling utfører innvendig rørinspeksjon/TV-inspeksjon av avløpsledninger.

Ledningen må være rengjort på forhånd og det må være adkomstmuligheter fra kum eller stakeluke. Det utarbeides rapport om tilstand på ledningen og filmkopi. Primært filmer vi kommunale ledninger eller ledninger som skal overdras av kommunen.