Anmodning om høringsinnspill – Forslag til forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann i spredt bebyggelse

Bystyret i Bodø kommune vedtok 07.05.2020 i politisk sak 20/34 at forslag til forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann i spredt bebyggelse skulle sendes ut på høring. Forskriftsforslaget finnes vedlagt.

Formålet med forskriften

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann i spredt bebyggelse antas å bidra til å redusere utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg. Følgelig antas det at faren for eutrofiering, forsøpling, nedslamming, helseskader og utslipp av miljøgifter reduseres. 

I tillegg vil forskriften bidra til å tydeliggjøre hvilke krav som kreves til prosjektering, utførelse, drift, vedlikehold, rapportering og kontroll av private avløpsanlegg.

Forskriftsforslaget vurderes av ovennevnte grunner å være et viktig virkemiddel for å sikre at avløpshåndtering skjer på en slik måte at miljøet vernes mot uheldige utslipp og at det dermed unngås at det oppstår miljøskader, sjenerende forhold eller at eksisterende miljøkvalitet forringes.

Kort om innholdet i forskriftsforslaget

Bodø kommune er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe, jf. forskrift 01.06.2004 nr. 631 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-2. Dette innebærer at kommunen skal føre tilsyn med slikt utslipp ikke er i strid med bestemmelsene i forurensingsforskriften kapittel 12. 

Det følger av forurensningsforskriften § 12-6 at kommunen i lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann i spredt bebyggelse kan fastsette lokale krav, forutsatt at det er nødvendig ut ifra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Bestemmelsene i lokal forskrift vil erstatte standardkravene i forurensningsforskriften §§ 12-7 til 12-13. Disse standardkravene kan ikke lempes på i lokal forskrift, men det kan stilles strenger krav i lokal forskrift ut ifra lokale hensyn.

I det følgende vil det kort bli redegjort for de mest sentrale endringsforslagene.

Rensegrad

Det følger av forurensningsforskriften § 12-8 første ledd bokstav a til c minimumskrav til rensegrad for utslipp av sanitært avløpsvann til normalt og følsomt område. For å forhindre eutrofiering, forsøpling, nedslamming og utslipp av miljøgifter, samt redusere risikoen for helseskader relatert til utslipp av sanitært avløpsvann, foreslås det i forskriftsforslaget § 9 første ledd bokstav a at utslipp av sanitært avløpsvann til terreng og vassdrag, inkludert grunnvannsnivået, minimum skal ha en rensegrad på 90 % reduksjon av både fosformengde og BOF5. 

Det følger videre av forurensingsforskriften § 12-9 første ledd bokstav a og b at sanitært avløpsvann med utslipp til mindre følsomme områder ikke skal forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme rensegrad på 20% reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget eller minst etterkomme rensegrad på 180 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi.

Det foreslås i forskriftsforslaget § 9 første ledd bokstav b at utslipp av avløpsvann til sjø som hovedregel skal etterkomme minimumskravene til rensegrad i forurensingsforskriften § 12-9 første ledd bokstav a eller b. Unntaksvis foreslås det at kommunen kan gi tillatelse til utslipp av urenset sanitært avløpsvann til sjø, forutsatt at utslippet kommer fra bebyggelse på øyene i Bodø kommune og at det ikke er mulig å tømme slamavskiller eller etablere andre renseinnretninger.

Det foreslås videre i forskriftsforslaget § 9 andre ledd det at kommunen i særskilte tilfeller kan stilles strengere krav til rensegrad, enn det som fremgår av forskriftsforslaget § 9 første ledd bokstav a og b i de tilfeller det eksister særskilte brukerinteresser (eksempelvis bade- og fiskeplasser) som kan bli berørt av utslippet. Kommunen vil følgelig kunne stille krav til utslipp av bakterier, herunder utslipp av TKB (termotolerante koliforme bakterier, som er en indikator på forekomst av tarmbakterier) og E. coli-bakterier. 

I nedbørsfeltet til drikkevann er det ikke tillatt med utslipp av sanitært avløpsvann, jf. klausuleringsbestemmelsene til hvert enkelt vannverk. For å ivareta hensynet til drikkevann, foreslås dette tydeliggjort i forskriftsforslaget § 9 første ledd bokstav c, samt at det foreslås vedlagt forskriften et oversiktskart over nedbørsfeltene til drikkevanene i Bodø kommune.

Eksisterende utslipp

Det følger av forurensingsforskriften § 12-16 første ledd at utslippstillatelser gitt før 01.01.2007 for utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe er gyldige. Dette innebærer at private eneboliger, hytter, campingplasser og lignende med gjeldende utslippstillatelse gitt før 01.01.2007 ikke behøver å forholde seg til kravene i kapittel 12 før utslipp økes vesentlig og blir søknadspliktig, jf. § 12-3, eller kommunen i medhold av forurensingsloven § 18 bestemmer at kravene i kapittel 12 gjelder. Det foreslås at dette tydeliggjøres i forskriftsforslaget § 15 første ledd. 

Det følger videre av forurensingsforskriften § 12-16 andre ledd første setning at utslipp etablert før 1. januar 2007, og som på tidspunkt for etablering ikke var krav om tillatelse for å etablere etter det på den tid gjeldende regelverk, fortsatt er lovlige. Det følger imidlertid av forurensingsforskriften § 12-16 andre ledd andre setning at kommunen i forskrift eller enkeltvedtak kan bestemme at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist. 

Med utslipp som nevnt i forurensingsforskriften § 12-16 andre ledd første setning menes det for det første utslipp etablert før 1972, som følge av at det før 1972 ikke var søknadsplikt for avløpsanlegg. For det andre menes det utslipp fra enkelte avløpsanlegg etablert mellom 1972 og 1986. I denne perioden var enkelte typer avløpsanlegg unntatt fra søknadsplikten, noe som innebar at enkelte anlegg kunne etableres lovlig uten tillatelse. På bakgrunn av at eldre avløpsanlegg presumptivt ikke oppfylle dagens krav og at anleggene følgelig kan være en forurensningskilde foreslås i forskriftsforslaget § 15 andre ledd at slikt utslipp ulovliggjøres fra og med 01.01.2022. 

Konsekvensen av en slik ulovliggjøring av eksisterende utslipp vil være at eier avløpsanlegg, som er etablert uten tillatelse i før eller i perioden 1972 – 1986, må sende inn søknad om utslippstillatelse før 01.01.2022. Alternativt må anleggseieren stanse utslippet innen samme dato. 

Høringssvar og høringsfrist

Høringssvar kan enten sendes til Bodø kommune per post til Bodø kommune, Bygg og miljø, Postboks 319, 8001 Bodø eller per e-post til postmottak@bodo.kommune.no.

Høringssvar bes merkes med «Saksnr. 2019/9246».

Frist for å gi høringsuttalelse er 09.06.2020.

Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige, jf. offentlighetsloven og vil bli publisert på Bodø kommunes hjemmeside i forbindelse med at saken oversendes til politisk behandling.