75 55 50 00

Vedlikehold kommunale bygg

articleimage

Fasaderenovering Herredshuset

Bodø kommune eier og forvalter om lag 233 000 m² bygningsmasse.

I Bodø kommune har vi etter hvert skaffet oss en god oversikt over det totale vedlikeholdsbehovet

Å sikre riktig vedlikehold av alle kommunale bygg og boliger er en stor og viktig oppgave for Bodø kommune.

Boligforvaltningen som nå er underlagt HO-avd., benytter eiendomskontoret for å få utført ytre vedlikehold på boligene, det øvrige forvaltning, drift og vedlikeholds(FDV) ansvar ivaretas i egen regi.

Eiendoms- og utviklingsavdelingen har ansvar for eiendomsforvaltning og utvikling. Avdelingen forvalter og utvikler kommunal eiendom, gjennomfører deler av kommunens investeringsprogram, forestår utvendig periodiske vedlikehold og håndterer kjøp og salg av grunn, samt bistår brukerne innenfor drift/løpende vedlikehold.

I vedtatt budsjett for 2017 er det avsatt i overkant av 28 millioner kroner, det er omtrentlig 62% av det som er nødvendig for at tjenestebygg i Bodø kommune over driften kan sørge for at eiendommene ikke forringes ytterligere.

Miljøaspektet står sentralt i vedlikeholdsarbeidet. Det gjelder både i forhold til «forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» og andre offentlige myndighetsutøvere som kontrollerer tilstanden i bygningsmassen; Næringsmiddelkontrollen, brann- og el-tilsyn og så videre. Valg av materialer og metode, universell utforming, trivsel, enøk etc. har stor fokus i vårt arbeide.