Listeforslaget må være mottatt av kommunen fysisk eller elektronisk innen fristen. Det er ikke nok at det er postlagt. Listeforslag som leveres etter fristen blir avvist.

 

Krav til listeforslag


Dette må listeforslaget inneholde:

 • At listen gjelder for kommunestyrevalget 2023 i Bodø.

 • Overskriften skal være navnet på partiet eller gruppen som leverer forslaget. Registrerte partier må ha partiets registrerte navn i Partiregisteret som overskrift. Man kan ikke bruke et annet navn som undertittel, heller ikke lokalavdelingens navn. For uregistrerte partier må overskriften ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller overskriften på andre listeforslag i Bodø.

 • Fornavn, etternavn og fødselsår på kandidatene som stiller til valg. Kandidatene kan ikke stille til valg for flere partier eller grupper til samme valg.

 • Partier kan selv bestemme om stilling og bosted skal føres på listen. Hvis dette påføres må det gjøres for alle kandidatene.

 

Antall kandidater på listeforslaget:

 • Listeforslag ved kommunestyrevalget i Bodø kommune skal ha minimum 7 kandidater og maksimalt 45 kandidater.
 • Av disse kan inntil 6 kandidater gis et stemmetillegg. Kandidater med stemmetillegg skal stå med uthevet skrift/store bokstaver øverst på listeforslaget.

 

Krav til underskrifter på listeforslaget

Hvor mange underskrifter som kreves er avhengig av om partiet er registrert i Partiregisteret og oppslutningen ved forrige stortingsvalg.

 • Partier registrert i Partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5 000 stemmer i hele landet kan levere et listeforslag etter forenklet regelverk. Det samme gjelder partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg.

  Se hvilke partier som kan stille etter forenklet regelverk ved valget i 2023.

  Listeforslag som stiller etter forenklet regelverk trenger at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i partiets lokalavdeling i Bodø. Alle underskriverne må ha stemmerett i Bodø.
   
 • For øvrige forslagstillere skal listeforslaget være underskrevet av minimum 300 personer med stemmerett i kommunen. 


Alle listeforslag skal angi en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt blant de som har skrevet under på listeforslaget. Tillitsvalgte har myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget. Kontaktopplysninger til de tillitsvalgte bør oppgis.

Når et listeforslag fra et registrert politisk parti er underskrevet av to av lokalavdelingens styremedlemmer, anses disse å utgjøre tillitsvalgt og vararepresentant, mens det for uregistrerte partier og grupper er de to øverste underskriverne

 

Vedlegg til listeforslag

Som vedlegg til listeforslaget skal det følge:

 • en oversikt over kandidatenes navn og fødselsdato
 • en oversikt over tillitsvalgt og varatillitsvalgt
 • en erklæring fra kandidater som ikke er folkeregistrert i kommunen når listeforslaget leveres på at de vil være folkeregistrert i Bodø på valgdagen


Les mer om frister og krav til listeforslag her.
 

innlevering av listeforslag

Vi anbefaler at listeforslag leveres elektronisk gjennom å benytte Valgdirektoratets listeforslagsportal. Alternativt kan listeforslag fortsatt leveres på papir.