Hva

Nedleggelsen av Bodø hovedflystasjon og det faktum at rullebanen ved Bodø lufthavn må erstattes pga. slitasje muliggjør en bygging av ny flyplass i sørvestenden av Bodø halvøya. Dette prosjektet alene er anslått til i underkant av 5 mrd kr. Flyttingen av Bodø lufthavn vil frigjøre et areal på størrelse med det arealet vi kjenner som «sentrum av byen» i dag - ca 3400 dekar.

Vi har rett og slett en unik mulighet til å bygge en Ny By.

Den nye flyplassen legger til rette for den nye byen, og den nye byen kan bidra til å finansiere den nye flyplassen. Staten eier flyplassarealene. Disse kan etterhvert selges og salgsinntektene kan bidra til å finansiere den nye flyplassen. Samme modell ble benyttet da staten bygde Gardermoen og solgte arealene på Fornebu.

Når vi nå har en en så unik mulighet, må vi utnytte den godt. Vi må legge listen høyt, derfor foreslo vi en hårete visjon for fremtidens Bodø.

Hvor

Nedleggelsen av Bodø hovedflystasjon og det faktum at rullebanen ved Bodø lufthavn må erstattes på grunn av slitasje muliggjør en bygging av ny flyplass i sørvestenden av Bodø halvøya. Flyttingen av Bodø lufthavn vil frigjøre et areal på størrelse med det arealet vi kjenner som «sentrum av byen» i dag - ca 3400 dekar.

Hvorfor

Dette åpner for muligheten til å bygge den nye flyplassen lengre bort fra byen, og frigjøre verdifulle arealer midt i sentrum, for by- og havneutvikling i et 50-100årsperspektiv. Salgsinntektene for arealene representerer også en stor merverdi for Staten og storsamfunnet.

Den nye flyplassen er en samfunnsnyttig samferdselsinvestering for vekst og utvikling av Bodø- og Saltenregionen, Nordland og landsdelen, men også en avgjørende grunnlagsinvestering for fremtiden og utviklingen av det nye Bodø.

En langsiktig flyplassløsning for sivil luftfart i Bodø- og Saltenregionen er et nasjonalt samferdselsprosjekt, et by- og regionsutviklingsprosjekt og et klima- og miljøprosjekt.

Vi har rett og slett en unik mulighet til å bygge en Ny By.

Hvem

  • Bodø kommune
  • Avinor
  • Forsvarsbygg
  • ++

Når

Anslått ferdigstillelse av ny flyplass 1.1.2026

Kostnad

Dette prosjektet alene er anslått til i underkant av 5 mrd kr.