Hva

DA Pilaren «Motor i Nord» skal skape arbeidsplasser og aktivitet både lokalt og regionalt, samt verdier nasjonalt og globalt. Virksomheter skal etablere seg i Bodø og regionen og det skal skapes arbeidsplasser innenfor leverandørindustrien og kunnskapsintensiv, forretningsmessig tjenesteyting. Målsettingen er at satsinger innen pilaren skal bidra til befolkningsvekst for regionen og et løft for hele næringslivet i byen, regionen og for fylket.

Hvorfor

Beslutningen om nedleggelse av Bodø hovedflystasjon innebærer tap av over tusen direkte arbeidsplasser inklusive støtteelementer. I tillegg kommer arbeidsplasser som indirekte har hovedflystasjonen som en stor inntektskilde (50 + bedrifter). Effekten av dette vil regionen merke for fullt i kommende 4 årsperiode.

Motor i Nord prosjektet er således innrettet og fokusert mot å skape nye arbeidsplasser og næringsutvikling i og for Bodø samt regionen.

Prosjektet tar utgangspunkt i Bodøs sterke fortrinn som transportknutepunkt og opplevelsesdestinasjon, kombinert med det unike mulighetsrommet som prosjektet «Ny By – Ny Flyplass» (NBNF) representerer i form av kompetansebaserte arbeidsplasser, herunder også innen tjenesteytende næringer. NBNF har betydelig oppmerksomhet- og verdiskapings-potensiale. Bodø kommune har sammen med nærings- og kunnskapsmiljøene, en målsetting om å ta både nasjonale og internasjonale posisjoner innenfor forskning, konsept – og næringsutvikling, innovasjon, entreprenørskap og framtidsteknologi. Sterkt fokus og satsing på teknologi ansees som en nøkkelforutsetning for å kunne løfte Nordland også høyere opp i verdikjeden i vare - og tjenesteproduksjonen.

Nye smarte Bodø med ny flyplass og en helt ny bydel vil innebære investeringer fra 10 mrd og oppover, med 4,5 - 5 mrd for bygging av ny flyplass og ca 5 mrd i ny bydel. Gjennom investeringene skal morgendagens løsninger innenfor miljø, teknologi, konseptarbeid og forretningsutvikling utvikles i regionen. Dette skal bidra til nye og varige etableringer av kunnskapsmiljøer og klynger som kan gi byen og regionen varige konkurransefortrinn i sin videre vekst og samfunnsmessige utvikling

Motor i Nord prosjektet er også en overbygging av Bodøs søknad om å bli Europeisk kulturhovedstad 2024. Mye av planleggingsarbeidet og søknadsprosessen dekkes av de frie søknadsmidlene til dette prosjektet.

Hvem

  • Bodø kommune
  • Visit Bodø, Kunnskapsparken Bodø, Innovasjons Norge
  • Næringslivet i Salten
  • Akademia
  • ++

Når

Prosjektet løper fra 2017 til 2020

Kostnad

Prosjektet har et budsjett på 6 millioner kroner fordelt over prosjektperioden med ytterligere ca 24 mill kr som er søknadsberettiget ift å skape varige kunnskapsbaserte arbeidsplasser i Bodø og regionen.