Hva

"Flybyen" er et strategisk utviklingsprosjekt, eid av Bodø kommune og gjennomføres i samarbeid med aktører fra flere sektorer. Prosjektet skal bygge på Bodøs luftfartshistorie, infrastruktur og kompetanse, med mål om ivareta dagens aktører og bidra videreutvikling i næringen.

Hvorfor

Luftfarten er i raskt endring. Både droner, fjernstyring av kontrolltjenester og smartere bakketjenester har fotfeste i Bodø. Smartere løsninger, ny teknologi og krav om lavere utslipp vil endre luftfarten og leverandørindustrien til mønstre som ikke kan beskrives fullt ut i dag.

Digitalisering, automasjon og elektrifisering vil erstatte noen av dagens jobber, men samtidig skape nye og som også vil gi nye industrielle muligheter. Tilnærming til ny teknologi og innovasjon vil derfor være viktig i prosjektet. Behovet for nye kompetansetyper i næringen vokser, noe som åpner for flere utdanningstilbud og nye kompetansesentra.

Flyfrakt av sjømat kan være minst like miljøvennlig som hjultransport i et overbelastet veisystem. Dette kan også åpne for helt nye fiskemarkeder som krever kvaliteter som bare kan nås med flyfrakt.

Salten har et urealisert potensial innen reiseliv, som også gir nye muligheter innen luftfart. Dettegjelder både mulighetene som snuhavn for cruisenæringen, opplevelsesflyging, sjøflytransport men også museal virksomhet og luftsport.

Luftfarten globalt øker, men ujevnt og påvirket av konjunkturer og andre forhold. Dette gjelder også Norge. Bodø lufthavn står i en gunstig stilling med økning samtidig som de fleste av landets lufthavner går ned. Reiselivet globalt øker med voksende middelklasser i ny-industrialiserte land. Bodø/Salten har dessuten er uforløst potensial innen lokalt reiseliv.

Kampflyaktiviteten i Bodø forventes avsluttet ved utgangen av 2021. Den har tilført Bodø mye kompetanse og mange forskjellige kapasiteter. Bodø kommune ønsker å se til nye aktiviteter for å opprettholde et fortsatt høyt aktivitetsnivå innen luftfart.

Bodø lufthavns primære tilfangsområde er Salten. Deler av prosjektet vil derfor involvere næringsliv utenfor Bodø kommunes grenser. Sluttkundene i næringskjedene innen luftfart er alle typer industrier, reiselivet, offentlige instanser, turister samt befolkningen. Samspill mellom selskapene i luftfarten og andre næringer med et tydelig markedsfokus vil stå sentralt i prosjektet.

Hvem

  • Bodø kommune
  • Samferdselssektoren
  • Næringslivet i Salten
  • Akademia
  • ++

Når

Prosjektet løper frem til 31. juli 2021

Kostnad

Prosjektet har et budsjett på 5 millioner kroner fordelt over prosjektperioden.