Mulighetsstudien har utredet hvorvidt det å samle samfunnets innsats innen sikkerhet og beredskap, vil kunne heve kvaliteten ytterligere.

Konklusjonen er tydelig fra styringsgruppen; - Ja, det er mulig!

Som eneste nødmeldesentral i Norge har vi etablert Politi, Brann og AMK i samlokaliserte lokaler på Albertmyra.

Det har vi begynt å se gode effekter av, men vi strekker oss alltid etter enda bedre sikkerhet og beredskap- og vi våger å tenke nytt.

Samlet fagmiljø
Sommeren 2017 tok Bodø kommune initiativ til å se på mulighetene av å utvide aktiviteten på Albertmyra.

Nordland politidistrikt, Nordland sivilforsvarsdistrikt, Nordlandssykehuset HF og Salten Brann IKS besluttet å være med på en mulighetsstudie om å samlokalisere flere sikkerhets- og beredskapsfunksjoner på Albertmyra.

Senere ble også Fylkesmannen i Nordland, Nord universitet og Nordland fylkeskommune delaktige i studien.

Våge å tenke nytt 
Målet med studien var å se på hvilke muligheter som ligger i å utvide aktiviteten, i den hensikt å skape en enda tryggere hverdag for innbyggerne i Nordland. 

Tanken har vært at hvis vi samler samfunnets innsats innen sikkerhet og beredskap så vil vi kunne heve kvaliteten ytterligere - når sekundene virkelig teller.

Enda tryggere Nordland
Nå er resultatet av mulighetsstudien klart og styringsgruppen for studien står samlet i sin konklusjon om at Mulighetsstudien har vesentlig styrket vår tro på at ytterligere samlokalisering på Albertmyra vil bidra til å skape en enda tryggere hverdag for innbyggerne i Nordland.

Det er fremdeles mye som må avklares og falle på plass før vi kan beslutte om vi skal bygge, men det er helt klart store muligheter i prosjektet.

Det pekes spesielt på at studien viser et stort potensiale for samvirke, kompetanseheving og forskning innenfor krisehåndtering, sikkerhet og beredskap.

I tillegg viser studien at etatene kan forvente å få store gevinster innen infrastruktur, tjenester og materiell gjennom en utvidet samlokalisering på Albertmyra.

Styringsgruppen anbefaler derfor at Albertmyra II bør prosjekteres og utredes videre for å avdekke om samlokalisering er gjennomførbart.