Kort om tilskuddet

Tilskudd skal gå til oppgradering/etablering av elektrisk infrastruktur i borettslag og sameier for å legge til rette for etablering av ladestasjoner. Det gis kun støtte til etablering, ikke drift. Det gis ikke støtte til den enkelte beboers ladepunkt/ladeboks på den enkelte parkeringsplass.
 

Kriterier for å søke

 • Borettslag, sameier og garasjelag tilknyttet disse kan søke om støtte.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
 • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Tilskuddet er maksimalt 20% av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til 5 000 kroner per ladepunkt det legges til rette for.
 • Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 500 000 kroner.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør
 • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i tilskuddsberettigede kostnader.
 • Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes.
 • Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket.
 • Hvis ladestasjon ikke er etablert og i drift innen 12 måneder fra tilsagnsdato faller tilsagnet bort uten ytterligere varsel.
 • Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte p-plass.
 • Ordningen dekker ikke oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen.
 • Smarte løsninger vil bli prioritert ved tildeling av tilskudd.
   

Anbefalinger

Det er viktig at løsningen som velges er sikker og godt gjennomtenkt. Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, dette kan gjøres av utfører eller et konsulentselskap. Det bør vurderes om det er behov for en plan for håndtering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.
 

Slik søker du om tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier

 1. Fyll ut søknaden
 2. Legg ved dokumentasjon og pristilbud fra leverandør.


Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta svar
  Søknadene vil bli behandlet samlet etter frist og svar sendes til søkerne. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.
   
 2. Send inn ferdigmelding
  Ferdigmelding skal inneholde faktura for arbeidet, bekreftelse fra installatør på antall ladestasjoner som kan kobles på anlegget og at det elektriske arbeidet er utført av autorisert installatør. Sendes til: postmottak@bodo.kommune.no
   
 3. Utbetaling av tilskudd
  Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto.


Kontaktinformasjon
Nærings- og utviklingsavdelingen
Saksbehandler: Svein Erik Moholt
E-post: sem@bodo.kommune.no
Tlf: 959 69 060


Klage

Dersom du får avslag eller er uenig i det aktuelle vedtaket på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til postmottak@bodo.kommune.no.

Klagefrist er tre uker fra du mottar brev om avslag. Klagenemnda er instans for behandling av klagesaker.


Anbefalinger og veiledninger

Vi anbefaler at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, og at dette blir gjort av andre enn dem som er aktuelle for å utføre installasjonen. Planen bør også omfatte en vurdering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Elbilforeningen, konsulentfirmaer og andre kan være aktuelle støttespillere for faglig bistand.


Nyttige veiledere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Elbilforeningen, Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og NELFO (landsforening i NHO som organiserer bl.a. elektrobedriftene) har laget en veileder med mange tips og informasjon om hvilke krav som gjelder ved etablering av ladepunkter til elbil.