Bystyret i Bodø vedtok den 31. mars 2021 å sende forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø kommune på høring. Forskriftsforslaget finnes vedlagt.

Om forskriften

Forskriftsforslaget er hjemlet i lov 18. juni 2021 nr. 139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn §§ 3, 4 og 5.

Formålet med forskriftsforslaget er å sikre fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige løsninger, samt godt miljø og lokalmiljø. Forskriftsforslaget har i tillegg til hensikt å stimulere til innovasjon og konkurranse om de beste løsningene for miljø, bærekraft og fremkommelighet.

Hovedtrekkene i forskriftsforslaget er kort oppsummert:

 • Utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø kommune forutsetter tillatelse fra Bodø kommune.
 • Utleiere som ikke har slik tillatelse, kan ikke benytte offentlig grunn til utleie. Dersom virksomhet uten tillatelse plasserer ut kjøretøy, kan disse fjernes og tas i forvaring.
 • Kommunen kan gi tillatelse til inntil to utleievirksomheter. Tillatelsen gjelder som hovedregel for to sesonger. En sesong defineres som perioden fra og med 1. april til og med 30. november.
 • Kommunen deles som utgangspunkt inn i to soner, en sone med begrensning på antall små elektriske kjøretøy og en sone uten antallsbegrensning (se vedlegg for nr. 3 for eksempel på antallsbegrensningssone). Kommunen vil ha mulighet til å opprette flere antallsbegrensningssoner ved behov. Den nærmere reguleringen av soner og områder skal være dynamiske og styres av kommunen.
 • I soner med antallsbegrensning tillatelses det til sammen maksimalt 500 små elektriske kjøretøy. Det fastsettes foreløpig ingen antallsbegrensning i resten av kommunen.
 • Antall kjøretøy fordeles likt på søkerne som får tillatelse, men likevel slik at hver søker maksimalt får det antall kjøretøy det er søkt om.
 • Utleie skal være nattestengt alle dager i tidsrommet mellom kl. 23.00 – 05.00.
 • Det innføres gebyr for dekning av kommunens utgifter basert på selvkostprinsippet.

Forskriftsforslaget er nærmere kommentert i høringsnotat, som finnes vedlagt.

Det gjøres oppmerksom på at bystyret i møte den 31. mars 2022 vedtok følgende tillegg til vedlagt forslag til forskrift:

«I tillegg til foreslått utvelgelseskriterium i §5 innarbeides et krav om at kun nullutslippskjøretøy skal benyttes ved utplassering og innhenting av kjøretøy fra 1. april 2023.»

Av praktiske årsaker er ikke kravet til bruk av nullutslippskjøretøy innarbeidet i vedlagt forskriftsforslag eller høringsnotat. Det bemerkes av den grunn at kravet er en del av høringen, og at det vil være naturlig at kravet inntas som et vilkår for bruk av tillatelse i forskriftsforslaget § 6.

Høringsinnspill

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke har mottatt høringen direkte fra Bodø kommune, Teknisk avdeling, Bygg og miljø.

Høringsinnspill merkes med saksnummer 2022/1233 og sendes per e-post til postmottak@bodo.kommune.no eller per post til Bodø kommune, Teknisk avdeling, Bygg og miljø, Postboks 319, 8001 Bodø.

Det ønskes særlig innspill på følgende forhold:

 • Forslaget om antallsbegrensingen på 500 små elektriske kjøretøy.
 • Forslaget om å gi tillatelse til inntil to utleievirksomheter.
 • Forslaget om at utleie skal være nattestengt alle dager i tidsrommet mellom kl. 23.00 - 05.00, særlig sett i sammenheng med at Samferdselsdepartementet har besluttet at den alminnelige promillegrensen på 0,2 også skal gjelde ved kjøring med små elektriske kjøretøy.
 • Forslaget om at det skal oppstilles som vilkår at det skal benyttes nullutslippskjøretøy ved utplassering og innhenting av små elektriske kjøretøy fra og med 1. april 2023.
 • Valg av tekniske løsninger for forvaltning av data og digitale soner (geofence).
 • Prosess for etablering av forbuds, fartsgrense- parkeringsforbud og bruksforbudssoner, samt konkrete innspill på etablering av slike soner. 

Høringsfrist

Frist for å komme med innspill til forskriftsforslaget er 2. mai 2022.