Valgutvalget har den 30.04.2020 godkjent følgende liste over forslag på meddommere til Salten tingrett, Salten jordskifterett, Hålogaland lagmannsrett og som skjønnsmedlemmer - i perioden 2020-2024. 

Valgloven § 68 gir retningslinjer for utlegg av  forslag på meddommer til offentlig ettersyn:

§ 68.Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med § 67. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.

Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det antallet medlemmer til hvert av utvalgene som er bestemt etter §§ 64 og 65.

Krav om fritak eller merknader må være kommunen i hende innen 17.05.2020

Krav om fritak eller merknader til listen må sendes til:

Bodø kommune

Politisk sekretariat

Postboks 319

8001 Bodø

eller på e-post polsek@bodo.kommune.no