75 55 50 00

Tiltaksplan vedlikehold kommunale bygg 2013-2016

articleimage

Fasaderenovering av Herredshuset.

Tiltaksplan for det samlede vedlikeholdsbehovet i kommunens bygningsmasse er ment å gi en grei oversikt til politikerne, enhetslederne og de mange brukerne av kommunale bygninger.

Du finner tiltaksplanen i menyen til høyre.

I Bodø kommune har vi etter hvert skaffet oss en god oversikt over det totale vedlikeholdsbehovet

I vedtatt budsjett for 2017 er det avsatt ca 62 % av det som er nødvendig for at tjenestebygg i Bodø kommune over driften kan sørge for at eiendommene ikke forringes ytterligere.

Det er stor fokus på brannsikkerheten i bygningsmassen. Vi er godt i gang med utbedringsarbeidene. Denne satsningen er videreført i økonomiplanen for kommende periode. Bevilgning er foreslått innenfor investeringsbudsjettet.

Oppgradering av elektriske anlegg har fortsatt sterk fokus. Satsningen er også videreført i økonomiplanen for kommende periode. Bevilgning er innenfor investeringsbudsjettet.

I  2011 ble det gjennomført et omfattende arbeide med kartlegging av energibruk og energimerking  av BK’s bygningsmasse og det er under planlegging hvilke tiltak som skal prioriteres. 

Det er gjennomført betydelige tiltak i 2012 i bygningsmassen. Dette vil bli nærmere belyst i årsmeldingen.

Av tiltaksplanen for 2013–2016 går det fram hvilke bygninger som blir gjenstand for planlagte vedlikeholdstiltak gjennom planperioden. Enhetene vil bli orientert om tidspunkt for og omfang av tiltakene gjennom særskilt kontakt med våre bygningsinspektører. Innen 1.mai skal de aller fleste tjenestebygg ha hatt besøk av bygningsinspektøren for aktuelt område.

De inngåtte bruksavtaler for bygningsmassen ligger i bunn og regulerer samarbeidsforholdet mellom forvalter og bruker på en god måte.

Miljøaspektet står sentralt i vedlikeholdsarbeidet. Det gjelder både i forhold til «forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» og andre offentlige myndighetsutøvere som kontrollerer tilstanden i bygningsmassen; Næringsmiddelkontrollen, brann- og el-tilsyn og så videre. Valg av materialer og metode, universell utforming, trivsel, enøk etc. har stor fokus i vårt arbeide.