75 55 50 00

Du er her:

Tilskuddsordninger kultur

Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet.

Det blir i hovedsak tildelt to typer tilskudd:

  • Driftsstøtte til kulturelle og sosiale formål
  • Støtte til kulturelle prosjekt og arrangement

Støtte til prosjekt og arrangement

For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kunst- og kulturaktører hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter, forestillinger eller produksjoner med visningssted i Bodø kommune. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og -budsjett.

Inntil 20 % av årlig tilskuddsramme prioriteres til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Disse behandles en gang i året. Søknadsfrist: 1.juni. 

Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema.

Administrasjonen har fullmakt til å bevilge inntil kr 50 000 til et arrangement eller prosjekt. Søknader utover dette beløp skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling.

Driftsstøtte:

Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. Det søkes om konkret beløp, vedlagt foreningens siste godkjente årsmelding og regnskap, samt budsjett for inneværende år. NB! Dette gjelder ikke idrettslag, som har egne subsidierings- og tilskuddsordninger.

Krav til foreninger som søker driftsstøtte:

  • Foreningen må ha et kulturelt eller sosialt formål som er åpent for allmennheten.
  • Foreninger der barn og unge er målgruppen skal prioriteres.
  • Foreningen må ha lokal forankring i kommunen og ha aktiviteter som kommer innbyggere i Bodø til gode.

Driftsstøtte kan gis med opptil kr 50 000 pr år. Tildeling etter utlyst frist skjer innen 1.juni hvert år, og administrativ tildeling rapporteres til formannskap og fagkomiteer som referatsak. Av årlig tilskuddsbeløp kan inntil 50% tildeles til søknader pr 1.mai.

Anke på avslag

Bodø formannskap er ankeinstans for administrative avslag.

Hvor sender du søknad

Alle søknader sendes Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller på e-post til postmottak@bodo.kommune.no

Søknadsfrister

Frist for å søke om driftsstøtte er 1.mai. Svar på søknader skal bli gitt innen 1.juni.

1.juni for søknader som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Søknader om prosjekt- og arrangementsstøtte behandles fortløpende, men siste frist for innsending er 1.november.