SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket 

Husk søknadsfrist for SMIL 1. mars. SMIL skal ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet, og redusere forurensningen. Målet er å tilpasse innsatsen etter lokale behov og utfordringer. Mer innformasjon og søknadsskjema finnes her.

Miljøtilskudd

Målet med miljøtilskudd er å redusere forurensning og klimautslipp, og sikre at biologiske, ladskapsmessige og kulturhistoriske verdier ivaretas. Mer informasjon finnes her. 

Tilskudd til drift av beitelag 

Landbruksforetak som slipper dyr på beite kan organisere seg i beitelag og samarbeide om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Beitelagene kan få støtte til drift. Målet er å legge til rette for en mer rasjonell utnyttelse av utmarka, samt og redusere tap av dyr på beite. Mer informasjon finnes her, og søknadsskjema finnes her.