75 55 50 00

Du er her:

Tilskudd til miljøtiltak i jord og skogbruket (SMIL og NMSK)

SMIL og NMSK tilskuddene skal gå til tiltak ut over det som omfattes av vanlig landbruksdrift

SMIL-tiltak: kulturlandskap, gjengroing, beite, bygningsvern, forurensing, områdeplaner m.v.

Det er kommunen som gjør vedtak om tilskudd. Bodø kommune har en egen Strategiplan for miljøtilskudd i landbruket. Samfunnskontret - Landbruk tar i mot søknader fortløpende, men har søknadsfrist 1 mars hvert år. Søknadsskjema, informasjon og forskrift kan hentes på kontorene i Misvær eller Bodø, det kan også lastes ned fra https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema

NMSK-tiltak: Planting, skogskjøtsel, tynning m.v

Det er fortløpende søknadsfrist. Det er ikke noe skjema, det sendes brev med beskrivelse av tiltaket, kart og kostnadsoverslag