Formålet med ordningen er å stimulere til økt andel elbiler i kommunen. Kommunen yter inntil 20 prosent av godkjente investeringskostnader, oppad begrenset til kroner 5.000,- per ladepunkt.

Søknadsfrist: 5. august 2019.

Kort om tilskuddet
Tilskudd skal gå til oppgradering/etablering av infrastruktur i borettslag og sameier for å legge til rette for etablering av ladestasjoner. Det gis kun støtte til etablering, ikke drift. Det gis ikke støtte til den enkelte beboers ladepunkt/ladeboks på den enkelte parkeringsplass.

Kriterier for å søke

 • Borettslag, sameier og garasjelag tilknyttet disse kan søke om støtte.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
 • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd. I tråd med innspill kommunen mottok på informasjonsmøtet 10. mai, vil tiltak som nå er klar til iverksetting, kunne iverksettes nå og likevel søke støtte til fristen 5. august. Dette for å unngå en uønsket stans i aktivitet for montørselskaper og senere opphoping av oppdrag. Dette vil ikke inkludere tiltak som er gjennomført på et tidligere tidspunkt.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Tilskuddet er maksimalt 20% av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til 5 000 kroner per ladepunkt det legges til rette for.
 • Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 500 000 kroner.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør
 • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i tilskuddsberettigede kostnader.
 • Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes.
 • Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte p-plass.
 • Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Hvis ladestasjon ikke er etablert og i drift innen 12 måneder fra tilsagnsdato faller tilsagnet bort uten ytterligere varsel.
 • Ordningen dekker ikke oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen.
 • Smarte løsninger vil bli prioritert ved tildeling av tilskudd.

Frist for å søke 
Søknadsfrist kunngjøres i media. Siste frist for innsending av søknader i 2019, er 5. august.

Anbefalinger
Det er viktig at løsningen som velges er sikker og godt gjennomtenkt. Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, dette kan gjøres av utfører eller et konsulentselskap. Det bør vurderes om det er behov for en plan for håndtering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Slik søker du om tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier

I tråd med innspill kommunen mottok på informasjonsmøtet 10. mai, vil tiltak som nå er klar til iverksetting, kunne iverksettes nå og likevel søke støtte til fristen 5. august. Dette for å unngå en uønsket stans i aktivitet for montørselskaper og senere opphoping av oppdrag. Dette vil ikke inkludere tiltak som er gjennomført på et tidligere tidspunkt.

 1. Fyll ut søknaden

Søknad for tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier (Vedlagt).

 1. Legg ved dokumentasjon

Legg ved pristilbud fra leverandør.

 1. Send inn søknad til

postmottak@bodo.kommune.no

Søknadsfrist: 5. august 2019.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta svar

Søknadene vil bli behandlet samlet etter frist og svar sendes til søkerne. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.

 1. Send inn ferdigmelding

Ferdigmelding skal inneholde faktura for arbeidet, bekreftelse fra installatør på antall ladestasjoner som kan kobles på anlegget og at det elektriske arbeidet er utført av autorisert installatør. Sendes til: postmottak@bodo.kommune.no

 1. Utbetaling av tilskudd

Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto.

Klage
Dersom du får avslag eller er uenig i det aktuelle vedtaket på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til postmottak@bodo.kommune.no.

Klagefrist er tre uker fra du mottar brev om avslag. Klagenemnda er instans for behandling av klagesaker.

Anbefalinger og veiledninger
Vi anbefaler at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, og at dette blir gjort av andre enn dem som er aktuelle for å utføre installasjonen. Planen bør også omfatte en vurdering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Elbilforeningen, konsulentfirmaer og andre kan være aktuelle støttespillere for faglig bistand.

Nyttige veiledere: