75 55 50 00

Du er her:

ሓድሽ/ ጋሻ ኣብ ቡደ፣ (Tigrinja)

articleimage

Rune Nilsen / www.nordnorge.com / Bodø

ንዓኻ፣ ከም ሕጂ ሓድሽ ናብ ቡደ ዝቐየርካ መጠን፣ እቲ ጉዳይ ዝቐለለ ምእንቲ ክኾነልካ ብማለት፣ ንሕና ገለ ሓበሬታታት ኣኪብና ኣለና፣ እዚ ድማ ጠቓሚ ክኸውን ተስፋ ንገብር።

ከም ውጻእተኛ መጠን፣ ነቲ ናይ ኖርወጅኛ ቤት ጽሕፈታት ኮነ ትካላት ኣበይ ከም ዝርከብ በዳሂ ክኾነካ/ ከሸግረካ ይኽእል እዩ።

ንስኻ ኣብቲ ናይ ኮሙነ ናይ ኣገልግሎት ቤት ጽሕፈት /ዕዳጋ/ ብምውካስ፣ ዝያዳ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ናይ ኣገልግሎት ቤት ጽሕፈት ብወገኑ ድማ ብዛዕባ ናይቲ ኮሙነ ኣገልግሎት ብዝምልከት ጽቡቕ ኣፍልጦ ኣለዎ፣ ግን ብዛዕባ ካልእ ከባቢታትን ’ውን ብተውሳኺ ፍልጠት ኣለዎ፣ ስለዚ ድማ ኣበይ ክትሓትት/ ከተመልክት ከም ዘለካ ብቐረባ ክገልጹ/ ክመርሑ ይኽእሉ እዮም።