Hva er startlån?

Startlånet kan gi deg mulighet til å kjøpe egen bolig i Bodø kommune. Startlån skal bidra til at personer med langvarige finansieringsproblemer kan kjøpe nøktern bolig å beholde den.

Bodø kommune kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i bank, og som heller ikke har muligheten for å spare

Hvem kan søke

 • Personer med langvarige finansieringsproblemer
 • Husstander som har barn og sosiale helsemessige utfordringer
 • Husstander som trenger hjelp til å beholde boligen sin
 • Personer som bor i kommunal bolig

I vurderingen legger vi vekt på:

 • Du må ha evne til å betale lånet over tid og fortsatt ha penger igjen å leve for
 • Du må ha benyttet din mulighet til sparing
 • Du har prøvd alle andre muligheter for finansiering
 • Boligsituasjonen din hindrer deg i å opprettholde ditt arbeidsforhold

Du kan søke om lån, selv om du ikke har funnet en bolig du vil kjøpe. Denne forhåndsgodkjenningen av startlånet er gyldig i fire måneder fra vedtaksdato, med muligheter for forlengelse. Vi må godkjenne boligen før kjøp.

Unge i etableringsfasen er ikke i målgruppen for startlån. Det forutsettes at du utnytter dine muligheter for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Tilskudd til etablering

Etableringstilskudd skal medvirke til at funksjonshemmede og sosialt vanskeligstilte med svak økonomi skal kunne skaffe seg nøkterne og gode boliger. Du kan søke om tilskudd til etablering i tillegg til startlån.

Hvem kan få tilskudd:

 • Fysisk og psykisk funksjonshemmede uten nødvendige økonomiske midler
 • Særlig vanskeligstilte husstander med varig lav trygd

Tilskudd til tilpasning

Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne som ønsker å tilrettelegge sin bolig kan få tilskudd til dette. En slik tilrettelegging kan enten hel- eller delfinansieres. Kommunen vil gjøre en vurdering ut fra den enkelte søkers økonomiske situasjon. Et av vilkårene for å få tilskudd er at tilretteleggingen er hensiktsmessig for å kunne bli boende i egen bolig.

Tilskudd til tilpasning er et tilbud om enten hel- eller delvis finansiering av tiltaket som må til for at du kan bli boende i din bolig. Tilskuddet gis til personer med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse sin bolig. Tildeling fra kommunen gjøres etter en økonomisk vurdering og tilpasningen må være hensiktsmessig for din situasjon.

Hvordan søker du

Søknaden fylles ut og leveres via Husbanken sin nettløsning eSøknad. Her logger du deg på via ID-porten og systemet henter inn opplysninger fra skatteetaten og arbeidsgiver. Vedlegg kan lastes opp via løsningen.

Fordeler med ny eSøknad startlån:

 • Du får spørsmål tilpasset din situasjon
 • Preutfylt informasjon hentes inn fra Skatteetaten og arbeidsgiver
 • eSøknaden er en sikker løsning 

Søk elektronisk her

TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING 

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt.
Søknadsskjema (DOC, 145KB) finner du i menyen til høyre.