75 55 50 00

Miljøoppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden

Kommunenes ansvar for arealplanlegging i sjø er en svært viktig sak, spesielt i forhold til bebudet framtidig vekst i akvakulturnæringen med tilhørende arealbehov.

Prosjektet Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden, som er initiert av Bodø kommune, har til hensikt å utarbeide en standard for miljøoppfølgingsprogram for fjordsystemer, og teste denne i form av en statuskartlegging i Skjerstadfjorden. Fase 1 av prosjektet ble gjennomført i 2010-2011 med utarbeidelse av rapporten FJORDSTANDARD, som inneholdt en oppsummering av tidligere utførte undersøkelser i Skjerstadfjorden og anbefalinger om utforming av et overvåkingsprogram for fjorden. Fase 2, som vil foregå i 2013, vil inneholde en miljøundersøkelse av fjorden, og innarbeiding av resultatene i denne i kommunenes araelplanlegging i sjø. Gjennom arbeidet håper Bodø kommune å styrke det faglige kunnskapsgrunnlaget for sin arealplanlegging i sjø, og bidra til en felles bærekraftig forvaltning av sjøarealene i Skjerstadfjorden.