75 55 50 00

SFO -Skolefritidsordningen i Bodø kommune

Hva tilbyr vi? Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor. Barnet beholder plassen til og med 4.trinn, eller til plassen sies opp. Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden; - gi barna omsorg, utvikle deres sosiale kompetanse, legge til rette for fysisk aktivitet, lek, kunst, kultur og kreativitet.

SFO -Skolefritidsordningen i Bodø kommune

Hva tilbyr vi?

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor. Barnet beholder plassen til og med 4.trinn, eller til plassen sies opp.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden; - gi barna omsorg, utvikle deres sosiale kompetanse, legge til rette for fysisk aktivitet, lek, kunst, kultur og kreativitet.

Den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om skolefritidsordningen hos seg.

Åpningstider og ferier

Kontakt skolen for informasjon om åpningstider og ferier.

Slik søker du

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (krever pålogging). Det gjøres oppmerksom på at det er søker som blir registrert som betaler.

Endre eller si opp plassen

Oppsigelse av plass gjøres via Visma Flyt (https://skole.visma.com/bodo) – krever pålogging.

Oppsigelsestiden er 2 måned med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april betales det for SFO ut skoleåret.

Ønsker du å endre oppholdstid må det meldes via Visma Flyt (https://skole.visma.com/bodo)- krever pålogging. Endring må gjøres med en måneds varsel med virkning fra den 1. i påfølgende måned

Søknadsfrist

Hovedopptaket har søknadsfrist 15.mars, men alle nye elever får tilbud om plass etter søknad.

Hva koster det?

Priser pr. 01.01.19

5 dagers tilbud

 

Kr. 2 654

4 dagers tilbud

Kr. 2 162

3 dagers tilbud

Kr. 1 666

2 dagers tilbud

Kr. 1 372

1 dags tilbud

Kr. 916

 

Foreldrebetaling/ fakturering:

SFO faktureres med forfall den 20. i hver måned. Det er søker som blir registrert som mottaker av faktura. Betaling skjer etterskuddsvis. Juni faktureres med 65% og august med 35%. Juli er betalingsfri måned.

Skolene gir også tilbud om sommer- SFO som starter ved skoleslutt og avsluttes ved skolestart. Det må søkes særskilt om sommer- SFO på den enkelte skole og det er egne satser. Kontakt aktuell skole for informasjon.

Søskenmoderasjon:

Gis til søsken som er registrert på samme adresse og med samme hovedforsørger. Foreldre trenger ikke søke på dette. 

Søskenmoderasjon beregnes slik:

Yngste barn: 100 % (full pris) Nest yngste barn: 50 %. Deretter: 70 % (reduksjon)

Det gis ikke søskenmoderasjon i Sommer SFO